หน้าเว็บ suwatbroker-05
LINE_END

สำนักงาน สุวัฒน์โบรกเกอร์ ศูนย์รวมประกันภัย (SUWAT BROKER) ยินดีบริการทุกท่าน
เราเป็นทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านบริการและจัดการด้านประกันวินาศภัยดูแลกรมธรรม์ของลูกค้า
ด้วยความจริงใจ โปร่งใส ลูกค้าจึงมั่นใจในผลิตภัณ์และบริการของเราได้ครับ
นวัตกรรมใหม่แห่งวงการประกันวินาศภัย

ประกันภัยรถยนต์มีอะไรบ้างและคุ้มครองอย่างไร?

ประกันรถยนต์ ประเภท 1

ให้ความคุ้มครอง คู่กรณี + รถเรา (ทุกกรณี) หรือแบ่งความคุ้มครองหลักๆเป็น 2 ส่วนคือ

1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก

• คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
• คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ 

• คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
• คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
• คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
และการประกันผู้ขับขี่

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+  

     ให้ความคุ้มครอง คู่กรณี + รถเราสูญหาย/ไฟไหม้ และความเสียหายอันเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น หรือแบ่งความคุ้มครองหลักๆเป็น 2 ส่วน คือ

1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก

• คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
• คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 

2. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

• คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
• คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
• คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
และการประกันผู้ขับขี่

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+

       ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา  + ซ่อมเรา(เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น) หรือแบ่งความคุ้มครองหลักๆเป็น 2 ส่วน คือ

1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก

• คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
• คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 

2. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

• คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
• คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
และการประกันผู้ขับขี่

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2

ประกันประเภท 2  ให้ความคุ้มครอง คู่กรณี + รถเรา (เฉพาะสูญหาย/ไฟไหม้) หรือแบ่งความคุ้มครองหลักๆเป็น 2 ส่วน คือ
1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก
    • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
    • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
2. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ
• คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
• คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และการประกันผู้ขับขี่

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

ประกันประเภท 3  ให้ความคุ้มครอง คู่กรณี หรือแบ่งความคุ้มครองหลักๆเป็น 2 ส่วน คือ
1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก   
    • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
    • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
2. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ   
    • คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
       และการประกันผู้ขับขี่

ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.

พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เป็นประกันภัยภาคบังคับ กล่าวคือ กฎหมายบังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกต้องทำพ.ร.บ. และต้องมีไว้เป็นขั้นพื้นฐาน (ซึ่งจะแตกต่างจากประกันภาคสมัครใจ) ก็เพื่อว่าต้องการให้คนในรถทุกคันหรือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเป็นหลักประกันได้ว่าจะได้รับสิทธิความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในรถหรือนอกรถหรือบุคคลที่ใช้ถนน เดินถนน ถูกเฉี่ยวชน ผู้ที่ประสบภัยจากรถได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกี่ยวกับรถ ก็จะได้รับค่ารักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที

ความคุ้มครอง พ.ร.บ. ประกอบด้วย

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่าย
โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน มีดังนี้

1.1 ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน                                                     30,000 บาท
1.2 ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตามจริง         35,000 บาท
รวมกันแล้วไม่เกิน                                                                      65,000 บาท

 

2.จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น เป็น ดังนี้ 

2.1 กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน                                                              80,000 บาท
2.2 กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร                                     500,000 บาท
2.3 สูญเสียอวัยวะ
– นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป                                                                   200,000 บาท
– สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน                                                               250,000 บาท
– สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน                                                               300,000 บาท
2.4 ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน  4,000 บาท

(วงเงินคุ้มครองเมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น รวมกันแล้วไม่เกิน 504,000 บาท)

———————————————————————————————————————————————————

หมายเหตุ
– ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
– ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
– จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)

ติดต่อซื้อประกันภัย

tool  062 265 9251

8.30 น. – 18.00 น. (จ. – ส.)