กรุงเทพประกันชีวิต

หน้าเว็บ suwatbroker-05
LINE_END

แผนประกันสุขภาพ

บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ
product_2_detail

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ออกแบบความคุ้มครองสุขภาพ สำหรับค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD.) ให้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุม ครบทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 90 วัน รวมทั้งค่าแพทย์ผ่าตัด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในปัจจุบัน อุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล ด้วยค่าเบี้ยแบบเบาๆ

รายละเอียดการรับประกันภัย

 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 – 65 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี)
 2. เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
 3. สัญญาแบบปีต่อปี สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 79 ปี (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
 4. สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ จะต้องซื้อแนบกับสัญญาประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 5. สามารถเลือกซื้อได้แผนใดแผนหนึ่งเท่านั้น
 6. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

( ที่มา : http://www.bangkoklife.com/healthplan/th/product/2 )

แผนประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
อุ่นใจทุกที่ คุ้มครองทั่วโลก ตลอด 24 ชม.

เพิ่มความอุ่นใจให้ตัวคุณ เลือกแผนคุ้มครองได้ตามชั้นอาชีพกับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คุ้มครองทุกที่ทั่วโลก ตลอด 24 ชม. พร้อมชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจริง เริ่มต้นเพียงปีละ 1,000 บาท

 • รับประกันสูงสุดถึงอายุ 60 ปี
 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงปีละ 1,000 บาท หรือวันละ 2.75บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ และสายตาจากอุบัติเหตุสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ขยายความคุ้มครองกรณีถูกฆาตกรรมและลอบทำร้าย และเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามชั้น
  อาชีพของผู้เอาประกัน

ทำวันนี้ อุ่นใจทุกที่

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิต

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือกรณีสูญเสีย มือ เท้า สายตา อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสองข้าง หรือรวมกันตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป

60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีสูญเสีย มือ เท้า สายตาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงข้างเดียว

2. ค่ารักษาพยาบาล

รับเงินทดแทนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุภายใน 52 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุในกรณีผู้ป่วยในและ/หรือผู้ป่วยนอกต่อครั้งตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินคุ้มครองในแต่ละแผน

3. เงินชดเชยรายได้กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

รับเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตามวงเงินคุ้มครองในแต่ละแผนต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

ผลประโยชน์และความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ

ขยายความคุ้มครองความสูญเสียที่เกิดขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุดฮือต่อต้านรัฐบาล และการก่อการร้าย

( ที่มา  http://www.bangkoklife.com/th/products/43 )

แผนการออม

แบบประกัน กรุงเทพ 200
bla_krungthep200_banner

ออมง่าย เป็นรายเดือน ตั้งแต่เริ่มวัยทำงาน เบี้ยคงที่ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,000 บาท รับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญา ครบสัญญารับเงินก้อนอีก 200% ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200% พร้อมให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

 • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยสบายๆ เริ่มต้น 1,000 บาทต่อเดือน หรือ 12,000 บาทต่อปี เท่ากันทุกเพศ ทุกวัย
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี หรือรายเดือน
 • เลือกรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมทั้งประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ เป็นต้น
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

graph165

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

1. ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 25 ปี

2. รับเงินคืน 1.00% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 – 6

3. รับเงินคืน 1.50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7 – 12

4. รับเงินคืน 1.75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 13 – 18

5. รับเงินคืน 2.00% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 19 – 25

6. มีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

7. รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 239.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

8. รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

( ที่มา http://www.bangkoklife.com/th/products/161 )

Arrows-icon-radNO  นายสุวัฒน์ ถวาย  (ที่ปรึกษาทางการเงิน)   Arrows-icon-radNO  เลขที่ใบอนุญาติ  6001031861    Arrows-icon-radNO  ตัวแทนประกันชีวิต สังกัด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)